Love Cats

 

Κάθε επισκέπτης (εφεξής καλούμενος εν συντομία “χρήστης”) που εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα Love Cats (εφεξής καλούμενο εν συντομία “ιστότοπος”) με σκοπό να κάνει χρήση των υπηρεσιών του, πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω, ειδεμή οφείλει να έχει την άδεια γονέα ή κηδεμόνα.

Η χρήση τού παρόντος ιστότοπου, υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του. Ο χρήστης παρακαλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του μόνον εφόσον συμφωνεί πλήρως. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και  να αναθεωρεί ελεύθερα αλλαγές σε όλα ή/και μερικά τμήματα που διατυπώνονται σε κάθε σελίδα του εν ευθέτω χρόνω  και δίχως προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των  σελίδων τού ιστότοπου κάθε φορά που τον επισκέπτεται. Η εξακολούθηση της  χρήσης του ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των όρων αυτών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του εκάστοτε χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ τού ιστότοπου και του χρήστη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου τής παρούσας συμφωνίας, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Το υλικό που περιέχεται στις σελίδες του ιστότοπου (φωτογραφικό / εικαστικό / σύντομη ή εκτενής περιγραφή) και αντιστοιχεί στο εκάστοτε προϊόν προς πώληση, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τής εταιρείας που το παρασκευάζει ή/και το εισαγάγει, και ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια ή τις τυχόν παραλείψεις του.

Τα διατιθέμενα προϊόντα συνοδεύονται από την εγγύηση ακεραιότητος τού κατασκευαστή τους και σε κάθε περίπτωση με την ισχύ των διατάξεων τού Αστικού Κώδικος.

Ο ιστότοπος δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται προς πώληση, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο χρήστη. Αναλαμβάνει δε, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τούς χρήστες περί τής μη διαθεσιμότητος, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμμία περαιτέρω ευθύνη. 

Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο, είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α. Κατόπιν ολοκλήρωσης τής διαδικασίας παραγγελίας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιδεικνύεται. Τα δεδομένα που ο χρήστης καταχωρεί κατά τη διενέργεια τής ηλεκτρονικής πληρωμής δεν ελέγχονται, ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται από τον ιστότοπο, αλλά από τον εκάστοτε πάροχο ή/και διακομιστή πληρωμής.

Ο ιστότοπος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (άμεση ή έμμεση) που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του υποστεί ο χρήστης, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων τού παρόντος.

Ο ιστότοπος σε περίπτωση προσβολής των προαναφερθέντων, διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτόν ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική), σύμφωνα με τις διατάξεις τής κείμενης νομοθεσίας.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης τού ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αποτυχίας συναινετικής επίλυσης τυχόν διαφωνίας/διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια για την διεξαγωγή τους θα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια.

Καλάθι αγορών